ДО

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ЦАР КАЛОЯН

 

Д О К Л А Д НА    З А П И С К А

от Дауд Назиф Аляовлу-кмет на община Цар Калоян

 

ОТНОСНО:Приемане на   бюджет на община Цар Калоян за 2017г..

 

             Уважаеми господин председател,

             Уважаеми дами и господа общински съветници,

              На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6,във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017година и ПМС №374 за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година и на основание чл.17,ал.6 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на  бюджета на община Цар Калоян,предлагам Общински съвет гр.Цар Калоян да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.Приема  бюджет за 2017г.  както следва:

1.1.По прихода в размер на 3572460лв./съгласно Приложение №1/в т.ч.:

1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 2114960лв.в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 2088384лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2016г.в размер на 26576лв.,разпределен както следва:

-СУ”Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                                                         7312лв.

-ОУ”Св.П.Хилендарски”с.Езерче                                                     19264лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 1457500лв/съгласно Приложение №1/в т.ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 175500лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 282200лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 410600лв

1.1.2.4.Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 27100лв.

1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови рзаходи за финансиране на местни дейности в размер на 122000лв.

1.1.2.7.Възстановен   заем от СЕС                                              57250лв.

1.1.2.8.Изплатен трансфер за сметище/61-02/                           -30000лв.

1.1.2.9.Преходен остатък в местни дейности                           392850лв.

В.т.ч.за капиталови разходи от предходна година                  390000лв.

и от собствени приходи                                                                2850лв.

1.2.По разходите в размер на 3572460лв.,разпределени по групи и дейности,съгласно Приложение №2,,в т.ч.

1.2.1.За делигирани държавни дейности в размер на 2114960лв.

1.2.2.За местни дейности в размер на 1457500лв.съгласно Приложение №2.

1.3.Разчет на разходите по второстепенни разпоредители,съгласно Приложение №2

1.4.Приема разчета за целеви разходи и субсидии,както следва:

1.4.1.Членски внос                                        5560лв.

1.4.2.Помощи при погребение                        2500лв./Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт,некролог,ковчег,превоз на покойника,надгробен знак,изкопаване и заравяне на гроба.Помощта се предоставя на самотни,без близки и роднини,бездомни,безпризорни,настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане.Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/

1.4.3.Субсидии за читалища                         80300лв./разпределя се от комисия определена  със заповед на кмета на общината/

1.4.4.Субсидии за нефинансови предприятия- 23000лв.,в.т.ч.5000лв.за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с.Езерче,12000лв.за “Калоянови дни”,2000лв.за подпомагане на спортните клубовеи 4000лв.за поддръжка на спортни съоръжения и дейности.

 

1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.,свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства

 

1.6.Определя социално битови разходи в размер на 3%от начислените  възнаграждения.Размерът за СБКО включва и дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

 

1.7.Приема разходи за представителни цели  за  2016г.както следва:,

1.7.1.Кмет на общината                                          5800лв.

1.7.2.Председател на ОбС                                        2200лв.

1.7.3.Кмет на с.Езерче                                               500лв.

1.7.4.Кмет на с.Костанденец                                    200лв.

 

 

1.8.На основание чл.39,ал.1,2 и 3 от ПМС №374 за изпълнение на ЗДБРБ за 2017г.утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи/съгласно Приложение №3/.

 

1.9.На основание чл.4 от ПМС №67/14.04.2010г.определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати,/съгласно Приложение №4/

1.10.На основание чл.11,ал.10 от ЗПФ и на основание чл3,ал.2,т.2 от Наредба №20 на Общински съвет гр.Цар Калоян определя второстепенните разпоредители и разпоредителите на делегирани бюджети към община Цар Калоян/съгласно Приложение №5/

1.11.На основание чл.51 от ЗДБРБ за 2017г.,на основание чл.84,ал.4 и чл.94,ал.3,т.6 от ЗПФ,на основание чл.18,ал.2,т.6 от Наредба №20 утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2017г./съгласно Приложение №6/

1.12.На основание чл.94,ал.3,т.3 и т.4 от ЗПФ приема план-график за просрочените задължения,които ще бъдат изплатени през 2017годинаи размерът на просрочените вземания,които ще бъдат събрани през 2017г./съгласно Приложение №7/

1.13.На основание чл.94,ал.3,т.1 и 2 от ЗПФ приема максимален размер на новите задължения и максимален размер на ангажиментите за разходи за 2017г./съгласно приложение №8/

1.14.На основание чл.94,ал.3,т.9 от ЗПФ приема актуализирана тригодишна прогноза за периода 2017-2019година/Приложение №9/.

1.15.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

 

1.11.Възлага на кмета на общината:

1.11.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни средства

1.11.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

1.11.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,донора.

1.11.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

 

1.12.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година,доколкото със закон не е определено друго,предоставя следните правомощия на кмета:

1.12.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година,без средствата за заплати,осигурителни вноски и степендии в частта за делигирани от държавата дейности

1.12.2.Да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в  границите на една бюджетна група,без да изменя общия й размер в частта за местни дейности

1.12.3.Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

1.12.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие

1.12.5.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината

1.12.6.Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата сектор Разград.

1.12.7.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и  програми,съфинансирани от ЕС

1.13.Упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от сметки за средства по СЕС или обратното.

1.14.При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.

 

Приложения №1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 са неразделна част от докладната записка.

 

 

Съгласувано:

Гл.юрисконсулт:

                         Е.Халил

 

ВНОСИТЕЛ

ДАУД АЛЯОВЛУ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Прочети още: Докладна записка относно приемане на бюджет на община Цар Калоян за 2017г..

П О К А Н А

 

               На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 55, ал. 3, т. 3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет–Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян,  което ще се проведе на 23.12.2016 г., /петък/от 15,00часа в кабинета на председателя на Общинския съвет при следния дневен ред:

           1. Предложение от Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

           ОТНОСНО: «Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на улиците в участъка между ОТ 121 – ОТ 183 и ОТ 177 – ОТ 178 /новообразувана улица ОТ 178 – ОТ 178 А-ОТ 177А – ОТ 183 А/ по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград».

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ        /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay