П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 20.12.2017 г., /сряда/ от 13:00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни. 

Забележка:

  • На 20.12.2017 г., /сряда/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно  заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност, ПК по образование, наука и култура и ПК по здравеопазване и спорт,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 20.12.2017 г., /сряда/ от 10:30 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по икономическа и инвестиционна политика, ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване и ПК по земеделие и екология,в кабинета на председателя на Общинския съвет;

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

П О К А Н А

Кмета на община Цар Калоян

 На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.84 от Закона за публичните финанси и  чл.17,ал.2 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане  на бюджета на Община Цар Калоян

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

 на 30.11.2017година/четвъртък/от 10.00часа в залата  на Центъра за настаняване от семеен тип/Дом за стари хора/  на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА,което ще се проведе под формата на дискусионен форум.На тази среща ще се представят пред местната общност годишните цели,приоритетите и намеренията,и тяхното финансово отражение в проекто-бюджета на общината през 2018 година

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река