П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 55, ал. 3, т. 3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет–Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян,  което ще се проведе на 30.10.2017 г., /понеделникот 10.0часа в кабинета на председателя на Общинския съвет при следния дневен ред:

1. Докладна записка от Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

ОТНОСНО: Проект наПрограма за управление на отпадъците на община Цар Калоян за периода 2017 – 2020 година“.

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 15.09.2017 г., /петък/ от 11:00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни. 

Забележка:

 • На 14.09.2017 г., /четвъртък/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно  заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност и ПК по образование, наука и култура,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
 • На 14.09.2017 г., /четвъртък/ от 11:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване и ПК по земеделие и екология,в кабинета на председателя на Общинския съвет;

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Още статии ...

 1. ПОКАНА редовно заседание на Общински съвет на 28.07.2017
 2. Покана за представяне на проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян
 3. Редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян на 09.06.2017 г., /петък/ от 10.00 часа
 4. ПОКАНА извънредно заседание на Общински съвет на 30.03.2017 г., /четвъртък/ от 10.00 часа
 5. ПОКАНА редовно заседание на Общински съвет на 22.02.2017
 6. Редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян на 27.01.2017 г., /петък/ от 10.00 часа
 7. Покана публично обсъждане на проекто бюджета за 2017 година, което ще се проведе под формата на дискусионен форум
 8. Докладна записка относно приемане на бюджет на община Цар Калоян за 2017г..
 9. Извънредно заседание на Общински съвет Цар Калоян на 23.12.2016 г. от 15,00 часа
 10. Покана редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 13.12.2016 г., /вторник/ от 10.00 часа

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay