П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 27.01.2017 г.,  /петък/ от 10.00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

  1. Полагане на клетва от общински съветник сългласно чл.30, ал.1 от ЗМСМА.
  2. Приемане на бюджета на Община Цар Калоян за 2017 година.
  3. Докладни записки
  4. Разни

Забележка:

  • На 26.01.2017 г., /четвъртък/ от 1000 часа ще се проведе съвместно заседание на  ПК по бюджет и финанси и ПК по образование, наука и култура   в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 26.01.2017 г., /четвъртък/ от 1030 часа ще се проведе  заседание на  ПК по нормативна уредба, ред и сигурност и ПК по земеделие и екология в кабинета на председателя на Общинския съвет.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ               /П/

Председател

на Общински съвет-Цар Калоян

П О К А Н А

Кмета на община Цар Калоян

 На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.84 от Закона за публичните финанси и  чл.17,ал.2 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане  на бюджета на Община Цар Калоян

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

 на 18.01.2017година/сряда/от 10.00часа в залата  на Центъра за настаняване от семеен тип/Дом за стари хора/  на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА,което ще се проведе под формата на дискусионен форум.На тази среща ще се представят пред местната общност годишните цели,приоритетите и намеренията,и тяхното финансово отражение в проекто-бюджета на общината през 2017 година

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay