ПОКАНА

           На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 55, ал. 3, т. 3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян,  което ще се проведе на 30.03.2017 г., /четвъртък/ от 10.00 часа в кабинета на председателя на Общинския съвет при следния дневен ред:

1. Докладна записка от Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

ОТНОСНО: «Предложение за кандидатстване на Община Цар Калоян  с проект “Създаване на общинско социално предприятие „Социални услуги-Цар Калоян“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“»

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ        /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

ПОКАНА

 

               На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 22.02.2017 г., /сряда/ от 10.00часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни. 

Забележка:

  • На 21.02.2017 г., /вторник/ от 11.00 часа ще се проведе съвместно  заседание на ПК по бюджет и финанси и ПК по нормативна уредба, ред и сигурност в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 21.02.2017 г., /вторник/ от 1300 часа ще се проведе  съвместно заседание на ПК по образование, наука и култура, ПК по социална политика и ПК по земеделие и екология в кабинета на председателя на Общинския съвет.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay