П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 20.07.2018 г., /петък/ от 10:00 часа в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5, при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни.

Забележка:

  • На 19.07.2018 г., /четвъртък/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност и ПК по образование, наука и култура,в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5;
  • На 19.07.2018 г., /четвъртък/ от 10:30 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по икономическа и инвестиционна политика, ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване и ПК по социална политика,в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5.
  • На 19.07.2018 г., /четвъртък/ от 11:00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по здравеопазване и спорт, ПК земеделие и екология и ПК за извършване на проверки за несъвместимост, за имущество и интереси,в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 55, ал. 3, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 11.07.2018 г., /сряда/от 1700часа в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5, при следния дневен ред:

1. Докладна записка от Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Цар Калоян по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане , реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфрастуктура“ от подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфрастуктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“

 

 

 

 

 

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ/П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река