П О К А Н А 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 26.02.2018 г., /понеделник/ от 13:00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

 

1. Докладни записки.

 2. Разни. 

 Забележка:

  • На 26.02.2018 г., /понеделник/ от 10:00 часа ще се проведе съвместно  заседание на ПК по бюджет и финанси, ПК по нормативна уредба, ред и сигурност, ПК по образование, наука и култура, ПК по здравеопазване и спорт и ПК за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 26.02.2018 г., /понеделник/ от 10:30 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по икономическа и инвестиционна политика, ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване, ПК по социална политика и ПК по земеделие и екология,в кабинета на председателя на Общинския съвет;

 

  

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река