• Печат

П О К А Н А

Кмета на община Цар Калоян

 На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.84 от Закона за публичните финанси и  чл.17,ал.2 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане  на бюджета на Община Цар Калоян

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

 на 30.11.2017година/четвъртък/от 10.00часа в залата  на Центъра за настаняване от семеен тип/Дом за стари хора/  на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА,което ще се проведе под формата на дискусионен форум.На тази среща ще се представят пред местната общност годишните цели,приоритетите и намеренията,и тяхното финансово отражение в проекто-бюджета на общината през 2018 година