П О К А Н А 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 28.07.2017 г., /петък/ от 13, 30 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни. 

Забележка:

  • На 28.07.2017 г., /петък/ от 10,30 часа ще се проведе съвместно  заседание на ПК по бюджет и финанси и ПК по икономическа и инвестиционна политика,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 28.07.2017 г., /петък/ от 11,00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по нормативна уредба, ред и сигурност ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 28.07.2017 г., /петък/ от 11,30 часа ще се проведе  съвместно заседание на ПК по образование, наука и култура и ПК по здравеопазване и спорт, в кабинета на председателя на Общинския съвет.
  • На 28.07.2017 г., /петък/ от 12,00 часа ще се проведе  съвместно заседание на ПК по социална политика и ПК по земеделие и екелогия, в кабинета на председателя на Общинския съвет.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay