• Печат

ДО

Г-Н /Г-ЖА/ 

ПОКАНА

                  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 09.06.2017 г., /петък/ от 10.00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

1. Докладни записки.

2. Разни. 

Забележка:

  • На 08.06.2017 г., /четвъртък/ от 10,00 часа ще се проведе съвместно  заседание на ПК по бюджет и финанси и ПК по икономическа и инвестиционна политика,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 08.06.2017 г., /четвъртък/ от 11,00 часа ще се проведе съвместно заседание на ПК по нормативна уредба, ред и сигурност ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване,в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 08.06.2017 г., /четвъртък/ от 13,00 часа ще се проведе  съвместно заседание на ПК по образование, наука и култура и ПК по здравеопазване и спорт, в кабинета на председателя на Общинския съвет.
  • На 08.06.2017 г., /четвъртък/ от 14,00 часа ще се проведе  съвместно заседание на ПК по социална политика и ПК по земеделие и екелогия, в кабинета на председателя на Общинския съвет.

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ  /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян