П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ свиквам редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 27.01.2017 г.,  /петък/ от 10.00 часа в конферентната зала, находяща се в  ЦНСТ, гр. Цар Калоян  при следния дневен ред:

  1. Полагане на клетва от общински съветник сългласно чл.30, ал.1 от ЗМСМА.
  2. Приемане на бюджета на Община Цар Калоян за 2017 година.
  3. Докладни записки
  4. Разни

Забележка:

  • На 26.01.2017 г., /четвъртък/ от 1000 часа ще се проведе съвместно заседание на  ПК по бюджет и финанси и ПК по образование, наука и култура   в кабинета на председателя на Общинския съвет;
  • На 26.01.2017 г., /четвъртък/ от 1030 часа ще се проведе  заседание на  ПК по нормативна уредба, ред и сигурност и ПК по земеделие и екология в кабинета на председателя на Общинския съвет.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ               /П/

Председател

на Общински съвет-Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река