П О К А Н А

             На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 55, ал. 3, т. 3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян,  което ще се проведе на 26.10.2016 г., /сряда/ от 13.00 часа в кабинета на председателя на Общинския съвет при следния дневен ред:

1. Докладна записка от Белгин Хюсеин – Зам. кмет по «Стопански дейности» на Община Цар Калоян

ОТНОСНО: «Провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград».

2. Докладна записка от Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян

ОТНОСНО: «Подаване на проектно предложение по процедура за бъзвъзмездно финансиране BG05M90P001-2.005 „Активно включване“ по оперативна    програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“».

Забележка:

На 26.10.2016 г., /сряда/ от 1000 часа ще се проведе  заседание на  ПК по комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване в кабинета на председателя на Общинския съвет;

На 26.10.2016 г., /сряда/ от 1100 часа ще се проведе съвместно заседание на  ПК по бюджет и финанси и ПК по социална политика в кабинета на председателя на Общинския съвет.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ        /П/

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река