Покажи брой 
Заглавие Посещения
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 995
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 1877
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 1668
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 1132
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 2173
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1542
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 1869
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1703
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 1207
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 1042
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1318
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 1102
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1274
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1438
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 1181
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 1680
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 1242
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 1900
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 1180
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 1124

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река