Покажи брой 
Заглавие Посещения
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 1614
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 1101
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 2119
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1502
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 1820
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1663
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 1167
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 1009
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1277
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 1066
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1236
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1400
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 1149
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 1628
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 1205
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 1842
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 1149
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 1088
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 2452
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 1204

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река