Покажи брой 
Заглавие Посещения
НАРЕДБА № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 97
НАРЕДБА №20 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ,ПОЕМАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН,ОБЛ.РАЗГРАД 778
НАРЕДБА №19 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Цар Калоян 1043
Н А Р Е Д Б А №18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян 1128
Н А Р Е Д Б А № 17 ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ И ГОРИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, ОБЛАСТ РАЗГРАД 1552
НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН (Aктуализирана 28.07.2017) 1105
НАРЕДБА №15 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Общинс Цар Калоян 1423
НАРЕДБА №14 за прилагане на публично-частните партньорства 1283
НАРЕДБА №13 за успловията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове 1223
НАРЕДБА №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Цар Калоян 1658
НАРЕДБА №11 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Цар Калоян 1057
НАРЕДБА №10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Цар Калоян 982
НАРЕДБА№9 за рекламно - информационната дейност на територията на Община Цар Калоян (Aктуализирана 15.09.2017) 1062
НАРЕДБА №8 за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ 917
Наредба №7 за управление на отпадъците на територията на Община Цар Калоян 1301
НАРЕДБА №6 за управление на общинските пътища (Aктуализирана 28.07.2017) 1079
НАРЕДБА №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 1560
НаРЕДБА №3 (Aктуализирана 28.07.2017) 1438
НАРЕДБА №3-A а организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на Община Цар Калоян 1524
НАРЕДБА №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет 1532

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay