eurazvhuman

ОБЯВА

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН в изпълнение на дейности по Договор № BG05M90P0001-2.002-0060-С001, проект „Достоен живот за всички” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”,

ОБЯВЯВА конкурси за следните длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда” /ЦППУСВОДС/:

 

 1. Социален работник – една позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

3/ Специалност – образователна степен и специалност, свързана с целта на работата и областта на дейност за длъжността „социален работник”;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6/  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

7/   лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Предлаганата услуга е почасова за потребителите,

Работата се извършва при спазване на стандартите за предоставяне на социални услуги за хора над 65 годишна възраст и хора с увреждания съгласно утвърдена Методика за предоставяне на социалната услуга.

1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им.

2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност.

3/ Участва в изработването на  индивидуални планове и в преразглеждането на плановете на всеки 6 месеца.

4/ Координира дейностите на персонала на Центъра при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на Центъра и екипа за организация и управление на проекта,

5/ Комплектува документацията, включително изготвя графици за почасово предоставяне на услугите и поддържа досиетата на потребителите.

 1. Кинезитерапевт/рехабилитатор – 1 позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – минимум „Бакалавър”;

3/ Специалност –рехабилитация, кинезитерапия;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel), Internet;

6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

7/ Лицето следва да отговаря на изискванията на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Работи индивидуално и групово с потребители;

2/ Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите;

3/ Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; 

4/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и със помощта на предоставените индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в институцията;

  5/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;

  6/ Води необходимата документация и отчетност;

  7/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра;

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 2. Заявление по образец;
 3. Декларация № 1 /по образец/;
 4. Декларация № 2 /по образец/;
 5. Автобиография;
 6. Документи за придобита образователно – квалификационна степен /копие/;
 7. Документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв /копие/;
 8. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 9. Документ за самоличност /копие/;
 10. Пълномощно /в свободен текст/, в случай, че заявлението и документите към него се представят от пълномощник;

Документите се подават до ръководителя на проект „Достоен живот за всички” на адрес: гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, пл. Демокрация № 1 /сграда на Общинска администрация-Цар Калоян/, ет. 3; Телефон за контакт: 08424/2138.

 1. Срок за подаване на документите: от датата на публикуване на обявата до 19.05.2016 г.
 2. Условия за допустимост:

До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;

 1. До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Списък с допуснатите кандидати и датата на провеждане на интервюто ще бъдат публикувани на електронната страница на общината в 7-дневен срок след приключване на приема на документите на кандидатите.

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река