eu razvhuman

          ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН е бенефициент по проект „Достоен живот за всички”, № BG05M9OP001-2.002-0060-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИП № 3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” по Процедура № BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

             Отпуснатите средства са в размер на 497 394 лв., а срокът  за изпълнение на дейностите  е 23 месеца - от 17.09.2015 г. до 17.8.2017 г.

        В изпълнение на дейностите, предвидени по проекта е създаден „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”, гр. Цар Калоян.

         Чрез услугите, предоставяни чрез Центъра се цели подобряването качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплектните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и на хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

        Реализирането на проекта ще допълни и надгради изпълнените от Община Цар Калоян други социални проекти и ще даде по-широк спектър и обхват на дейностите в посока предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги.

       Възрастните хора и лицата с увреждания имат възможност за избор на услуги с оглед специфичните им потребности. Центърът предоставя следните интегрирани социални услуги: "Личен асистент", "Социален асистент", "Домашен помощник", "Здравен асистент".

          Освен основните услуги Центърът предоставя и мотивационна, психологическа, рехабилитационна, трудотерапевтична и друг вид подкрепа.

       Осъществяването на дейността в Центъра се осъществява от: Управител; Психолог; Социални работници; Медицинска сестра; Трудотерапевт; Кинезитерапевт/рехабилитататор; Личен асистент – 45 броя; Домашен помощник – 30 броя; Социален асистент – 5 броя; Здравен асистент -5 броя.

         За дейността на Центъра са разработени Правилник и Методики за предлагане на предвидените социални услуги.

      За осигуряване на достъп за хора с увреждания е закупен специализиран автомобил, с предвидени места за две инвалидни колички.

роцедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река